مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تائیدیه مجمع امیدنامه صندوق مورخ 06 بهمن 1397 دریافت خبر 1397/12/14
2 تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ 06 بهمن1397 دریافت خبر 1397/12/12
3 اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ 1397/11/27 دریافت خبر 1397/11/28
4 دعوت به مجمع مورخ 27بهمن 1397 دریافت خبر 1397/11/09
5 آگهی دعوت به مجمع (اصلاحیه) دریافت خبر 1397/10/22
6 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1397/10/19
7 تصویب مجمع تغییر متولی دریافت خبر 1397/08/21
8 تصویب مجمع 12/09/1396 دریافت خبر 1397/07/10
9 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/29 دریافت خبر 1397/05/02
10 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/03/23 دریافت خبر 1397/03/23
11 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1397/02/30
12 برگزاری مجمع صندوق جهت تغییر متولی و تغییر کارمزد متولی دریافت خبر 1396/09/14
13 دعوت به مجمع دریافت خبر 1396/09/04
14 تصویب صورتهای مالی و تغییر مواد 14.15 و 16 اساسنامه دریافت خبر 1396/06/12
15 مصوبات مجمع 1396/04/26 در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/06/12
16 دعوت به مجمع سالیانه صندوق جسورانه یکم آرمان آتی دریافت خبر 1396/04/11
17 تشکیل مجمع موسس دریافت خبر 1395/11/26