صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/20 1398/03/20 صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده اصلاح شده منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/03/07 1398/03/07 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اردیبهشت ماه 1398 دانلود
1398/02/25 1398/02/25 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/02/25 1398/02/25 گزارش عملکرد حسابرسی شده 1ساله منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/02/08 1398/02/08 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به فروردین ماه 1398 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش عملکرد منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/01/06 1398/01/06 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه اسفند 1397 دانلود
1397/12/07 1397/12/07 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه بهمن 1397 دانلود
1397/11/10 1397/11/10 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه دی 1397 دانلود
1397/10/23 1397/10/23 صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره 9 ماهه آذر 1397 دانلود
1397/10/23 1397/10/23 گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به دوره 9 ماهه آذر 1397 دانلود
1397/10/09 1397/10/09 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه آذر 1397 دانلود
1397/09/06 1397/09/06 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه آبان1397 دانلود
1397/08/21 1397/08/21 صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به دوره 6ماهه شهریور1397(اصلاحیه) دانلود
1397/08/15 1397/08/15 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به دوره 6ماهه شهریور1397 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه مهر 1397 دانلود
1397/07/24 1397/07/24 صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره 6ماهه شهریور1397 دانلود
1397/07/14 1397/07/14 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه شهریور 1397 دانلود
1397/06/04 1397/06/04 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه مرداد 1397 دانلود
1397/05/02 1397/05/02 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه تیر1397 دانلود
1397/04/24 1397/04/24 گزارش عملکرد منتهی به دوره 3ماهه خرداد 1397 دانلود
1397/04/24 1397/04/24 صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره 3ماهه خرداد 1397 دانلود
1397/04/13 1397/04/13 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه) دانلود
1397/04/13 1397/04/13 'گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه) دانلود
1397/04/05 1397/04/05 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه خرداد 1397 دانلود
1397/03/05 1397/03/05 'گزارش پرتفوی اردیبهشت 1397 دانلود
1397/02/25 1397/02/25 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 'گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/04 1397/02/04 صورت مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1396/12/29 دانلود
1396/10/18 1396/10/18 گزارش عملکرد منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/18 1396/10/18 صورت مالی نه ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/08/03 1396/08/03 صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/25 1396/07/25 گزارش عملکرد منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/24 1396/07/24 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/05/17 1396/05/17 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30(اصلاحی) دانلود
1396/04/14 1396/04/14 گزارش عملکرد منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/04/13 1396/04/13 صورت مالی منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/04/07 1396/04/07 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/03/27 1396/03/27 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/03/27 1396/03/27 گزارش عملکرد منتهی به 1395/12/30 دانلود