بازده روزانه صندوق

از تاریخ تا تاریخ
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق ¿DailyFundBenefitIndex□ بازدهی سالانه صندوق ¿YearlyFundBenefitIndex□
361 1396/03/10 0 NaN 0 NaN
362 1396/03/09 0 NaN 0 NaN
363 1396/03/08 0 NaN 0 NaN
364 1396/03/07 0 NaN 0 NaN
365 1396/03/06 0 NaN 0 NaN
366 1396/03/05 0 NaN 0 NaN
367 1396/03/04 0 NaN 0 NaN
368 1396/03/03 0 NaN 0 NaN
369 1396/03/02 0.02 NaN 0.06 NaN
370 1396/03/01 0 NaN 0 NaN
371 1396/02/31 0 NaN (0.01) NaN
372 1396/02/30 0 NaN 0 NaN
373 1396/02/29 0 NaN 0 NaN
374 1396/02/28 0 NaN 0 NaN
375 1396/02/27 0 NaN 0 NaN
376 1396/02/26 0 (100) 0 (97.45)
377 1396/02/25 0 (0.01) 0 (0.03)
378 1396/02/24 0 (0.22) 0 (0.81)
379 1396/02/23 0 0.02 0 0.07
380 1396/02/22 0 0 0 0
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق