ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/01 0 0 % 990 4.52 % 20,128 91.94 % 472 2.16 % 0 0 %
2 1396/09/30 0 0 % 990 4.53 % 20,126 91.97 % 463 2.12 % 0 0 %
3 1396/09/29 0 0 % 990 4.53 % 20,072 91.77 % 506 2.32 % 0 0 %
4 1396/09/28 0 0 % 989 4.53 % 20,072 91.82 % 495 2.27 % 0 0 %
5 1396/09/27 0 0 % 989 4.53 % 20,072 91.87 % 484 2.22 % 0 0 %
6 1396/09/26 0 0 % 988 4.53 % 20,072 91.92 % 473 2.17 % 0 0 %
7 1396/09/25 0 0 % 988 4.53 % 20,072 91.97 % 462 2.12 % 0 0 %
8 1396/09/24 0 0 % 987 4.53 % 20,072 92.02 % 451 2.07 % 0 0 %
9 1396/09/23 0 0 % 987 4.53 % 20,072 92.07 % 439 2.02 % 0 0 %
10 1396/09/22 0 0 % 987 4.53 % 20,072 92.11 % 428 1.97 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق