ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/11 0 0 % 994 4.52 % 0 0 % 20,444 92.85 % 581 1.27 % 0 0 %
2 1396/10/10 0 0 % 994 4.52 % 0 0 % 20,444 92.89 % 570 1.22 % 0 0 %
3 1396/10/09 0 0 % 993 4.52 % 0 0 % 20,444 92.94 % 559 1.17 % 0 0 %
4 1396/10/08 0 0 % 993 4.52 % 0 0 % 20,157 91.75 % 819 2.36 % 0 0 %
5 1396/10/07 0 0 % 993 4.52 % 0 0 % 20,157 91.79 % 808 2.31 % 0 0 %
6 1396/10/06 0 0 % 993 4.53 % 0 0 % 20,157 91.84 % 797 2.26 % 0 0 %
7 1396/10/05 0 0 % 992 4.52 % 0 0 % 20,157 91.89 % 786 2.21 % 0 0 %
8 1396/10/04 0 0 % 991 4.52 % 0 0 % 20,157 91.94 % 775 2.16 % 0 0 %
9 1396/10/03 0 0 % 991 4.53 % 0 0 % 20,157 91.98 % 764 2.11 % 0 0 %
10 1396/10/02 0 0 % 990 4.52 % 0 0 % 20,157 92.04 % 753 2.06 % 0 0 %