ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/11 0 0 % 994 4.52 % 20,444 92.85 % 279 1.27 % 0 0 %
2 1396/10/10 0 0 % 994 4.52 % 20,444 92.89 % 268 1.22 % 0 0 %
3 1396/10/09 0 0 % 993 4.52 % 20,444 92.94 % 257 1.17 % 0 0 %
4 1396/10/08 0 0 % 993 4.52 % 20,157 91.75 % 517 2.36 % 0 0 %
5 1396/10/07 0 0 % 993 4.52 % 20,157 91.79 % 506 2.31 % 0 0 %
6 1396/10/06 0 0 % 993 4.53 % 20,157 91.84 % 495 2.26 % 0 0 %
7 1396/10/05 0 0 % 992 4.52 % 20,157 91.89 % 484 2.21 % 0 0 %
8 1396/10/04 0 0 % 991 4.52 % 20,157 91.94 % 473 2.16 % 0 0 %
9 1396/10/03 0 0 % 991 4.53 % 20,157 91.98 % 462 2.11 % 0 0 %
10 1396/10/02 0 0 % 990 4.52 % 20,157 92.04 % 451 2.06 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق