ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/21 0 0 % 0 0 % 21,294 96.2 % 390 1.76 % 0 0 %
2 1396/10/20 0 0 % 0 0 % 21,294 96.25 % 379 1.71 % 0 0 %
3 1396/10/19 0 0 % 994 4.5 % 20,444 92.47 % 368 1.66 % 0 0 %
4 1396/10/18 0 0 % 994 4.5 % 20,444 92.52 % 356 1.62 % 0 0 %
5 1396/10/17 0 0 % 994 4.5 % 20,444 92.57 % 345 1.57 % 0 0 %
6 1396/10/16 0 0 % 994 4.5 % 20,444 92.61 % 334 1.52 % 0 0 %
7 1396/10/15 0 0 % 994 4.51 % 20,444 92.66 % 323 1.47 % 0 0 %
8 1396/10/14 0 0 % 994 4.51 % 20,444 92.71 % 312 1.42 % 0 0 %
9 1396/10/13 0 0 % 994 4.51 % 20,444 92.75 % 301 1.37 % 0 0 %
10 1396/10/12 0 0 % 994 4.51 % 20,444 92.8 % 290 1.32 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق