ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/01 0 0 % 0 0 % 20,461 95.92 % 422 1.98 % 0 0 %
2 1396/10/30 0 0 % 0 0 % 20,457 95.95 % 411 1.93 % 0 0 %
3 1396/10/29 0 0 % 0 0 % 20,373 95.63 % 480 2.26 % 0 0 %
4 1396/10/28 0 0 % 0 0 % 20,373 95.68 % 469 2.2 % 0 0 %
5 1396/10/27 0 0 % 0 0 % 20,373 95.73 % 458 2.15 % 0 0 %
6 1396/10/26 0 0 % 0 0 % 20,373 95.78 % 446 2.1 % 0 0 %
7 1396/10/25 0 0 % 0 0 % 20,373 95.83 % 435 2.05 % 0 0 %
8 1396/10/24 0 0 % 0 0 % 20,373 95.88 % 424 2 % 0 0 %
9 1396/10/23 0 0 % 0 0 % 20,373 95.93 % 413 1.95 % 0 0 %
10 1396/10/22 0 0 % 0 0 % 21,294 96.15 % 402 1.82 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق