ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/01 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,461 95.92 % 869 1.98 % 0 0 %
2 1396/10/30 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,457 95.95 % 862 1.93 % 0 0 %
3 1396/10/29 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,373 95.63 % 931 2.26 % 0 0 %
4 1396/10/28 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,373 95.68 % 920 2.2 % 0 0 %
5 1396/10/27 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,373 95.73 % 909 2.15 % 0 0 %
6 1396/10/26 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,373 95.78 % 898 2.1 % 0 0 %
7 1396/10/25 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,373 95.83 % 886 2.05 % 0 0 %
8 1396/10/24 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,373 95.88 % 875 2 % 0 0 %
9 1396/10/23 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,373 95.93 % 864 1.95 % 0 0 %
10 1396/10/22 0 0 % 0 0 % 0 0 % 21,294 96.15 % 853 1.82 % 0 0 %