ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/11 0 0 % 0 0 % 20,449 95.32 % 253 1.18 % 0 0 %
2 1396/11/10 0 0 % 0 0 % 20,748 96.76 % 243 1.13 % 0 0 %
3 1396/11/09 0 0 % 0 0 % 20,748 96.81 % 232 1.08 % 0 0 %
4 1396/11/08 0 0 % 0 0 % 20,461 95.59 % 492 2.3 % 0 0 %
5 1396/11/07 0 0 % 0 0 % 20,461 95.64 % 481 2.25 % 0 0 %
6 1396/11/06 0 0 % 0 0 % 20,461 95.69 % 470 2.2 % 0 0 %
7 1396/11/05 0 0 % 0 0 % 20,461 95.74 % 458 2.15 % 0 0 %
8 1396/11/04 0 0 % 0 0 % 20,461 95.79 % 447 2.1 % 0 0 %
9 1396/11/03 0 0 % 0 0 % 20,461 95.84 % 436 2.05 % 0 0 %
10 1396/11/02 0 0 % 0 0 % 20,461 95.89 % 425 1.99 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق