ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/11 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,449 95.32 % 1,004 1.18 % 0 0 %
2 1396/11/10 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,748 96.76 % 694 1.13 % 0 0 %
3 1396/11/09 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,748 96.81 % 683 1.08 % 0 0 %
4 1396/11/08 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,461 95.59 % 943 2.3 % 0 0 %
5 1396/11/07 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,461 95.64 % 932 2.25 % 0 0 %
6 1396/11/06 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,461 95.69 % 921 2.2 % 0 0 %
7 1396/11/05 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,461 95.74 % 910 2.15 % 0 0 %
8 1396/11/04 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,461 95.79 % 898 2.1 % 0 0 %
9 1396/11/03 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,461 95.84 % 887 2.05 % 0 0 %
10 1396/11/02 0 0 % 0 0 % 0 0 % 20,461 95.89 % 876 1.99 % 0 0 %