ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/21 0 0 % 0 0 % 19,952 92.53 % 359 1.67 % 0 0 %
2 1396/11/20 0 0 % 0 0 % 19,952 92.58 % 348 1.62 % 0 0 %
3 1396/11/19 0 0 % 0 0 % 19,952 92.63 % 337 1.57 % 0 0 %
4 1396/11/18 0 0 % 0 0 % 19,952 92.67 % 327 1.52 % 0 0 %
5 1396/11/17 0 0 % 0 0 % 19,952 92.72 % 316 1.47 % 0 0 %
6 1396/11/16 0 0 % 0 0 % 19,952 92.76 % 305 1.42 % 0 0 %
7 1396/11/15 0 0 % 0 0 % 19,952 92.81 % 294 1.37 % 0 0 %
8 1396/11/14 0 0 % 0 0 % 20,449 95.17 % 287 1.34 % 0 0 %
9 1396/11/13 0 0 % 0 0 % 20,449 95.22 % 275 1.28 % 0 0 %
10 1396/11/12 0 0 % 0 0 % 20,449 95.27 % 264 1.23 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق