ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/01 0 0 % 0 0 % 20,029 91.11 % 701 3.19 % 0 0 %
2 1396/11/30 0 0 % 0 0 % 20,023 91.13 % 696 3.17 % 0 0 %
3 1396/11/29 0 0 % 0 0 % 19,952 90.85 % 757 3.45 % 0 0 %
4 1396/11/28 0 0 % 0 0 % 19,952 90.89 % 746 3.4 % 0 0 %
5 1396/11/27 0 0 % 0 0 % 19,952 90.94 % 736 3.36 % 0 0 %
6 1396/11/26 0 0 % 0 0 % 19,952 90.98 % 725 3.31 % 0 0 %
7 1396/11/25 0 0 % 0 0 % 19,952 92.35 % 401 1.86 % 0 0 %
8 1396/11/24 0 0 % 0 0 % 19,952 92.39 % 390 1.81 % 0 0 %
9 1396/11/23 0 0 % 0 0 % 19,952 92.44 % 379 1.76 % 0 0 %
10 1396/11/22 0 0 % 0 0 % 19,952 92.49 % 370 1.72 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق