ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/11 0 0 % 0 0 % 20,306 91.88 % 542 2.45 % 0 0 %
2 1396/12/10 0 0 % 0 0 % 20,306 91.92 % 531 2.41 % 0 0 %
3 1396/12/09 0 0 % 0 0 % 20,306 91.97 % 521 2.36 % 0 0 %
4 1396/12/08 0 0 % 0 0 % 20,029 90.82 % 772 3.5 % 0 0 %
5 1396/12/07 0 0 % 0 0 % 20,029 90.86 % 762 3.46 % 0 0 %
6 1396/12/06 0 0 % 0 0 % 20,029 90.91 % 751 3.41 % 0 0 %
7 1396/12/05 0 0 % 0 0 % 20,029 90.95 % 740 3.36 % 0 0 %
8 1396/12/04 0 0 % 0 0 % 20,029 91 % 730 3.32 % 0 0 %
9 1396/12/03 0 0 % 0 0 % 20,029 91.04 % 719 3.27 % 0 0 %
10 1396/12/02 0 0 % 0 0 % 20,029 91.08 % 708 3.22 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق