ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/21 0 0 % 986 4.53 % 20,072 92.16 % 417 1.92 % 0 0 %
2 1396/09/20 0 0 % 986 4.53 % 20,072 92.21 % 406 1.87 % 0 0 %
3 1396/09/19 0 0 % 986 4.53 % 20,072 92.26 % 395 1.82 % 0 0 %
4 1396/09/18 0 0 % 985 4.53 % 20,072 92.31 % 384 1.77 % 0 0 %
5 1396/09/17 0 0 % 984 4.53 % 20,072 92.36 % 373 1.72 % 0 0 %
6 1396/09/16 0 0 % 984 4.53 % 20,072 92.41 % 362 1.67 % 0 0 %
7 1396/09/15 0 0 % 984 4.53 % 20,072 92.46 % 351 1.62 % 0 0 %
8 1396/09/14 0 0 % 984 4.54 % 20,072 92.5 % 340 1.57 % 0 0 %
9 1396/09/13 0 0 % 982 4.53 % 20,072 92.55 % 329 1.52 % 0 0 %
10 1396/09/12 0 0 % 982 4.53 % 20,072 92.6 % 318 1.47 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق