ردیف

نام اعضای کمیته سرمایه گذاری

دانلود رزومه

1

احمدعلی فرهودی

رزومه

2

عرفان لاجوردی

رزومه

3

پرهام اصلانی

رزومه

4

اردشیر ظهرابی علی آبادی

رزومه