ردیف

اعضای هیات مدیره

نام نماینده اشخاص حقوقی

رزومه

1

شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش

ابراهیم ابراهیمی

 دانلود رزومه

2

شرکت سرمایه گذاری فناوری تک وستا

علی صادقی

 دانلود رزومه

3

شرکت پندار فناور ایده گستر

حمید هوشیاری فر

 دانلود رزومه

4

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

بیژن ساعد پناه

 دانلود رزومه

5

علی اسلامی بیدکلی

-

 دانلود رزومه