دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق جهت تغییر متولی و تغییر کارمزد متولی
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق با حضور صد در صد ارکان و موسسین صندوق در محل مدیر صندوق تشکیل گردید
متن خبر
پیوست