دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصویب صورتهای مالی و تغییر مواد 14.15 و 16 اساسنامه
منبع -
مقدمه به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند مصوبات مجمع صندوق در خصوص تصویب صورتهای مالی و تغییرات مواد 14، 15 و 16 اساسنامه به پیوست تقدیم می گردد.
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق