دسته بندی مجامع
عنوان خبر مصوبات مجمع 1396/04/26 در خصوص تغییرات امیدنامه
منبع -
مقدمه به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مصوبات مجمع صندوق در خصوص تغییر بند 4 امیدنامه به پیوست تقدیم می گردد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست