دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالیانه صندوق جسورانه یکم آرمان آتی
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی دعوت می شود تا در مجمع سالیانه صندوق که راس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/04/21 در محل مدیر صندوق تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست