دسته بندی مجامع
عنوان خبر تشکیل مجمع موسس
منبع -
مقدمه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی در تاریخ 1395/06/06 با حضور ارکان و موسسین صندوق برگزار گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست