مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/08 (تغییر حسابرس) دریافت خبر 1398/03/22
2 صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/08 (تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر 1398/03/22
3 اسامی حاضرین در جلسه1398/03/08 دریافت خبر 1398/03/08
4 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398.03.08 دریافت خبر 1398/02/29
5 تائیدیه مجمع امیدنامه صندوق مورخ 06 بهمن 1397 دریافت خبر 1397/12/14
6 تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ 06 بهمن1397 دریافت خبر 1397/12/12
7 اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ 1397/11/27 دریافت خبر 1397/11/28
8 دعوت به مجمع مورخ 27بهمن 1397 دریافت خبر 1397/11/09
9 آگهی دعوت به مجمع (اصلاحیه) دریافت خبر 1397/10/22
10 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1397/10/19
11 تصویب مجمع تغییر متولی دریافت خبر 1397/08/21
12 تصویب مجمع 12/09/1396 دریافت خبر 1397/07/10
13 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/29 دریافت خبر 1397/05/02
14 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/03/23 دریافت خبر 1397/03/23
15 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1397/02/30
16 برگزاری مجمع صندوق جهت تغییر متولی و تغییر کارمزد متولی دریافت خبر 1396/09/14
17 دعوت به مجمع دریافت خبر 1396/09/04
18 تصویب صورتهای مالی و تغییر مواد 14.15 و 16 اساسنامه دریافت خبر 1396/06/12
19 مصوبات مجمع 1396/04/26 در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/06/12
20 دعوت به مجمع سالیانه صندوق جسورانه یکم آرمان آتی دریافت خبر 1396/04/11
21 تشکیل مجمع موسس دریافت خبر 1395/11/26