صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۲ صورتجلسه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۳ متن صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲(اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۴ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۶ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۷ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۸ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۰ لغو مجمع صندوق به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۱ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۴ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ (تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۵ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸(عضویت در کانون) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ (تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۷ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳(اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۱۸ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (تعیین اعضای هیأت مدیره) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
۲۲ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۲۴ اصلاح صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۲۳ (تغییر اساسنامه ) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۲۵ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۲۳ (تغییر امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۲۳ (تغییر اساسنامه ) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۲۸ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
۲۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۳۰ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برصورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ (تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ (تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۳۳ اسامی حاضرین در جلسه۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۳۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۳.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۳۵ تائیدیه مجمع امیدنامه صندوق مورخ ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
۳۶ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۰۶ بهمن۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۳۷ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۳۸ دعوت به مجمع مورخ ۲۷بهمن ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۳۹ آگهی دعوت به مجمع (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
۴۰ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۴۱ تصویب مجمع تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۴۲ تصویب مجمع ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۴۳ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۴۵ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۴۶ برگزاری مجمع صندوق جهت تغییر متولی و تغییر کارمزد متولی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۴۷ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۴۸ تصویب صورتهای مالی و تغییر مواد ۱۴.۱۵ و ۱۶ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۴۹ مصوبات مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۵۰ دعوت به مجمع سالیانه صندوق جسورانه یکم آرمان آتی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۵۱ تشکیل مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶