صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/10/18 1396/10/18 گزارش عملکرد منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/18 1396/10/18 صورت مالی نه ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/08/03 1396/08/03 صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/25 1396/07/25 گزارش عملکرد منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/24 1396/07/24 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/05/17 1396/05/17 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30(اصلاحی) دانلود
1396/04/14 1396/04/14 گزارش عملکرد منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/04/13 1396/04/13 صورت مالی منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/04/07 1396/04/07 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/03/27 1396/03/27 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/03/27 1396/03/27 گزارش عملکرد منتهی به 1395/12/30 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق