صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ صورتهای مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده اصلاح شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۱ساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه بهمن ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه دی ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره ۹ ماهه آذر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به دوره ۹ ماهه آذر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه آذر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه آبان۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به دوره ۶ماهه شهریور۱۳۹۷(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به دوره ۶ماهه شهریور۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه مهر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره ۶ماهه شهریور۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه مرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه تیر۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ گزارش عملکرد منتهی به دوره ۳ماهه خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره ۳ماهه خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ 'گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ 'گزارش پرتفوی اردیبهشت ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ 'گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ صورت مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود