صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۰.۰۲۵)% (۲.۷۸۱)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ %۳.۶۹ %۴.۶۹۲
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ %۱۶.۳۵۷ (۵.۹۷۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ %۱۵.۸۰۲ %۲۳.۱۶
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ %۲۰.۹۷۶ %۲۲۴.۸۱۷
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ %۱۹.۵۵۹ %۴۵۴.۹۷۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۵۱.۸۰۹)% %۲۰۴۰.۴۸۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۰۵۷۹۴۸۳۳۲۶۳۱۴۲E+۱۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%