صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۳۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۲۱۲)% %۰.۵۷۷
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۳۳)% (۰.۸۲۲)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۰.۰۲۵ %۱۷.۴۷۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۵۰.۳۰۹ %۴۴.۲۷۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۱۰۰.۰۵۲ %۶۸.۷۳۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۵۹.۶۳۳)% %۲۹۷.۸۴۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۰۵۷۹۴۸۳۳۲۶۳۱۴۲E+۱۶ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۷.۴۶)%