صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ (۰.۰۳۳)% %۱.۲۰۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ (۰.۲۳)% (۲.۲۱۶)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ (۰.۰۲۵)% %۱۱.۸۶۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ %۰.۲۴۷ %۲۵.۳۷۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ %۱۰۸.۳۴۵ %۶۶.۱۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ %۹۸.۵۸۶ %۸۹.۲۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ (۵۹.۶۹۳)% %۲۸۵.۶۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۰۵۷۹۴۸۳۳۲۶۳۱۴۲E+۱۶ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۷.۴۶)%