صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۰۳۳)% (۰.۹۸۴)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۲۳۵)% %۵.۵۸۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۲۷۳)% %۱۴.۹۵۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۴۸۱)% %۵۴.۷۹۵
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۵۲۵)% %۷۷.۴۰۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۱۰۳.۹۷۱ %۲۰۱.۲۷۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۵۹.۸۹۴)% %۵۱۱.۶۳۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲.۰۵۷۹۴۸۳۳۲۶۳۱۴۲E+۱۶ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%