صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ (۰.۰۲۸)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ (۰.۱۹۹)% %۸.۷۲۶
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ (۰.۲۱۲)% %۵۲.۰۰۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۲.۲۸۸ %۱۸۸.۴۹۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۱.۱۹۳ %۳۶۶.۸۲۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۳.۰۴۷ %۶۰۲.۵۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ (۵۸.۳۳۱)% %۲۱۷۱.۸۶۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲.۰۵۷۹۴۸۳۳۲۶۳۱۴۲E+۱۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%