صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (۰.۰۳۳)% %۱.۱۸۶
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (۰.۲۲۹)% %۲.۸۹۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۰.۲۰۷ %۸.۶۶۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۱۱۱.۶۵۷ %۲۵.۶۵۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۱۰۲.۷۷۵ %۵۳.۲۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۹۸.۱۰۱ %۱۳۲.۸۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (۵۹.۶۰۳)% %۲۲۸.۵۱۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۰۵۷۹۴۸۳۳۲۶۳۱۴۲E+۱۶ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۷.۴۶)%