صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۰.۰۲) (۲.۷۸) (۸.۷۱) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۰.۰۳) (۰.۲۷) (۸.۷۸) (۶۲.۶۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ (۰.۰۲) ۰ (۸.۷۱) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۰.۰۳) ۰ (۸.۷۸) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ (۰.۰۳) ۲.۳۷ (۸.۷۷) ۵۲۲,۴۹۷.۲
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ (۰.۰۲) ۳.۵۵ (۸.۷) ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳.۸۵ ۱.۸۶ ۹۶,۱۰۰,۰۰۰ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۰.۰۳) (۰.۳۵) (۹.۰۲) (۷۲.۳۲)
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۰.۰۳) ۱.۷۷ (۹.۰۲) ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ (۰.۰۳) ۰ (۹.۰۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۸۲ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ (۰.۰۳) (۰.۸۷) (۹.۰۲) (۹۵.۹۵)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۰.۰۳) (۲.۳۱) (۹.۰۱) (۹۹.۹۸)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۰.۰۳) (۲.۴۷) (۹.۰۸) (۹۹.۹۹)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ (۰.۰۳) ۰.۳۵ (۹.۰۱) ۲۶۳.۵۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ (۰.۰۳) ۰.۶۲ (۹.۰۸) ۸۶۲.۲۹
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ (۰.۰۳) ۰ (۹.۰۱) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ (۰.۰۳) ۰ (۹) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۰.۰۳) (۳.۱۴) (۹.۰۷) (۱۰۰)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۰.۰۳) (۲.۵) (۹) (۹۹.۹۹)