صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۰۳) (۰.۹۸) (۱۱.۳۴) (۹۷.۲۹)
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۰۳) ۰.۸۶ (۱۱.۴۲) ۲,۱۷۲.۴۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ (۰.۰۳) ۲.۳۳ (۱۱.۳۴) ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۰۴) ۰.۶۳ (۱۲.۲۱) ۹۰۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۴۱) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۴۹) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ (۰.۰۳) ۲.۶۷ (۱۱.۴۸) ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۴) ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۰۳) (۱.۶۴) (۱۱.۴۸) (۹۹.۷۶)
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۰۳) ۰.۳۹ (۱۱.۳۹) ۳۱۷.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ (۰.۰۳) ۱.۵۶ (۱۱.۴۷) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۴۶) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ (۰.۰۳) ۱.۲۹ (۱۱.۴۶) ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ (۰.۰۳) ۰.۳ (۱۱.۳۷) ۱۹۸.۶۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ (۰.۰۳) ۲.۴۹ (۱۱.۴۵) ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ (۰.۰۳) ۰.۴۸ (۱۱.۳۷) ۴۶۷.۵۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۰۳) (۰.۲۲) (۱۱.۴۴) (۵۵.۸)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۴۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۶) ۰