صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (۰.۰۳) ۱.۱۹ (۱۱.۲۷) ۷,۳۰۱.۴۳
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۰۳) ۰.۳۹ (۱۱.۳۴) ۳۱۹.۷۴
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۲۶) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۳۴) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ (۰.۰۳) ۰.۳۶ (۱۱.۲۵) ۲۷۶.۹۲
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۰۳) (۰.۲۲) (۱۱.۲۵) (۵۴.۴۴)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ (۰.۰۳) ۱.۱۴ (۱۱.۳۳) ۶,۱۲۴.۶۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ (۰.۰۳) ۰.۴۱ (۱۱.۲۴) ۳۴۲.۲۷
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۰۳) (۱.۴۱) (۱۱.۰۸) (۹۹.۴۳)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۳) ۰ (۱۱) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۹۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ (۰.۰۳) ۰.۲۷ (۱۱.۰۷) ۱۶۶.۶۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۰۳) ۰.۴۷ (۱۰.۹۹) ۴۴۷.۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۰۳) (۰.۵۷) (۱۰.۹۸) (۸۷.۴۸)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۰۳) (۰.۰۲) (۱۱.۰۶) (۶.۳۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۹۸) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۹ ۰ ۲,۴۸۵.۶۹ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۱۹ ۰ ۱۰۲.۴۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ (۰.۰۳) ۱.۴۲ (۱۱.۱۷) ۱۷,۰۴۹.۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۰۸) ۰