صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ (۰.۰۳) ۰ (۹.۷۷) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ (۰.۰۳) ۰ (۹.۸۵) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۰.۰۳) ۰.۳۸ (۹.۹۲) ۲۹۳.۱۱
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ (۰.۰۳) ۰.۶۱ (۹.۸۴) ۸۳۶.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ (۰.۰۳) ۴.۸۹ (۹.۹۲) ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ (۰.۰۳) ۲.۱ (۹.۸۴) ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۰.۰۳) ۰.۵۲ (۹.۹۱) ۵۷۵.۸
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۳) ۰ (۹.۹۱) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ (۰.۰۳) ۰ (۹.۸۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ (۰.۰۳) ۴.۲۷ (۹.۹) ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ (۰.۰۳) ۴.۳۸ (۹.۸۲) ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۰۳) (۰.۶۷) (۹.۹) (۹۱.۴۷)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ (۰.۰۳) ۱.۷۵ (۹.۹) ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ (۰.۰۳) ۳.۳ (۹.۸۲) ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۶۲ ۰ ۸۴۲.۰۲ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۳) ۰ (۹.۹۵) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ (۰.۰۳) ۲.۰۴ (۹.۸۷) ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ (۰.۰۳) ۳.۶۹ (۹.۹۴) ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ (۰.۰۳) ۳.۱۳ (۹.۸۶) ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ (۰.۰۳) ۲.۳۸ (۹.۹۴) ۵۳۰,۵۸۶.۹۸