ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/05 0 0 % 0 0 % 19,154 89.08 % 658 3.06 % 0 0 %
2 1397/03/04 0 0 % 0 0 % 19,154 89.13 % 647 3.01 % 0 0 %
3 1397/03/03 0 0 % 0 0 % 19,154 89.17 % 637 2.97 % 0 0 %
4 1397/03/02 0 0 % 0 0 % 19,154 89.22 % 626 2.92 % 0 0 %
5 1397/03/01 0 0 % 0 0 % 19,154 89.24 % 620 2.89 % 0 0 %
6 1397/02/31 0 0 % 0 0 % 19,154 89.29 % 609 2.84 % 0 0 %
7 1397/02/30 0 0 % 0 0 % 19,154 89.33 % 598 2.79 % 0 0 %
8 1397/02/29 0 0 % 0 0 % 19,076 88.99 % 671 3.13 % 0 0 %
9 1397/02/28 0 0 % 0 0 % 19,076 89.03 % 661 3.09 % 0 0 %
10 1397/02/27 0 0 % 0 0 % 19,076 89.08 % 650 3.04 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق