صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۰ ۵۷.۱۹ % ۱۷,۹۷۴ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۰ ۵۷.۱۹ % ۱۷,۹۷۵ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۰ ۵۷.۱۸ % ۱۷,۹۷۷ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۰ ۵۷.۱۸ % ۱۷,۹۷۸ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۰ ۵۷.۱۸ % ۱۷,۹۸۰ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۰ ۵۷.۱۸ % ۱۷,۹۸۱ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۰ ۵۷.۱۸ % ۱۷,۹۸۲ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۰ ۵۷.۱۷ % ۱۷,۹۸۴ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۰ ۵۷.۱۷ % ۱۷,۹۸۵ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۰ ۵۷.۱۷ % ۱۷,۹۸۷ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %