ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 0 0 % 0 0 % 19,952 92.15 % 447 2.07 % 0 0 %
2 1396/11/28 0 0 % 0 0 % 19,952 92.2 % 436 2.02 % 0 0 %
3 1396/11/27 0 0 % 0 0 % 19,952 92.25 % 424 1.96 % 0 0 %
4 1396/11/26 0 0 % 0 0 % 19,952 92.3 % 412 1.91 % 0 0 %
5 1396/11/25 0 0 % 0 0 % 19,952 92.35 % 401 1.86 % 0 0 %
6 1396/11/24 0 0 % 0 0 % 19,952 92.39 % 390 1.81 % 0 0 %
7 1396/11/23 0 0 % 0 0 % 19,952 92.44 % 379 1.76 % 0 0 %
8 1396/11/22 0 0 % 0 0 % 19,952 92.49 % 370 1.72 % 0 0 %
9 1396/11/21 0 0 % 0 0 % 19,952 92.53 % 359 1.67 % 0 0 %
10 1396/11/20 0 0 % 0 0 % 19,952 92.58 % 348 1.62 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق