صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۳ ۶۳.۵ % ۱۵,۴۰۷ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۳ ۶۳.۵ % ۱۵,۴۰۸ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۳ ۶۳.۴۹ % ۱۵,۴۱۰ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۳ ۶۳.۴۹ % ۱۵,۴۱۱ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۳ ۶۳.۴۹ % ۱۵,۴۱۳ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۳ ۶۳.۴۹ % ۱۵,۴۱۴ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۳ ۶۳.۴۹ % ۱۵,۴۱۵ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۳ ۶۳.۴۸ % ۱۵,۴۱۷ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۸۳ ۶۳.۶۷ % ۱۵,۳۳۸ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۸۳ ۶۳.۶۷ % ۱۵,۳۳۹ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %