صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۱۶ ۵۴.۰۴ % ۱۹,۱۵۳ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۱۶ ۵۴.۰۳ % ۱۹,۱۵۴ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۱۶ ۵۴.۰۳ % ۱۹,۱۵۶ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۱۶ ۵۴.۰۳ % ۱۹,۱۵۷ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۴۲ ۵۵.۱۴ % ۱۹,۱۵۵ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۴۲ ۵۵.۱۴ % ۱۹,۱۵۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۴۲ ۵۵.۱۳ % ۱۹,۱۵۷ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۴۲ ۵۵.۱۳ % ۱۹,۱۵۹ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۴۲ ۵۵.۱۳ % ۱۹,۱۶۰ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۴۲ ۵۵.۱۳ % ۱۹,۱۶۲ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %