ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/05 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17,703 82.14 % 3,849 2.6 % 0 0 %
2 1397/06/04 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17,703 82.18 % 3,839 2.56 % 0 0 %
3 1397/06/03 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17,903 83.11 % 3,637 2.55 % 0 0 %
4 1397/06/02 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17,903 83.15 % 3,627 2.5 % 0 0 %
5 1397/06/01 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17,903 83.17 % 3,622 2.48 % 0 0 %
6 1397/05/31 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17,903 83.21 % 3,612 2.43 % 0 0 %
7 1397/05/30 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17,903 83.25 % 3,602 2.39 % 0 0 %
8 1397/05/29 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17,852 83.16 % 3,615 2.46 % 0 0 %
9 1397/05/28 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17,852 83.2 % 3,605 2.41 % 0 0 %
10 1397/05/27 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17,852 83.24 % 3,595 2.36 % 0 0 %