صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۸۸ ۰.۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۹,۴۳۰ ۵۰.۳۹ ۲۳,۵۰۶ ۵۵.۷۳ ۲۳,۲۶۲ ۵۴.۸۲ ۲۲,۵۱۶ ۵۴.۰۳
سایر دارایی ها ۴۷۶ ۱.۲۳ ۳۲۰ ۰.۷۵ ۲۸۰ ۰.۶۶ ۲۶۲ ۰.۶۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد