صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱۰۱ ۰.۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۸,۷۷۸ ۴۹.۳۱ ۱۹,۵۹۰ ۵۸.۱۷ ۲۷,۰۷۲ ۶۴.۴۲ ۲۶,۸۰۳ ۶۳.۴۹
سایر دارایی ها ۴۹۵ ۱.۳ ۴۰۰ ۱.۱۸ ۳۸۵ ۰.۹۱ ۴۲۶ ۱.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد