صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر لغو مجمع صندوق به تاریخ 1399/05/01
منبع -
مقدمه با توجه به شرایط کنونی مجمع صندوق به تاریخ 1399/05/01 لغو گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست