صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/25 (تعیین اعضای هیأت مدیره)
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/25 (تعیین اعضای هیأت مدیره)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست