صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برصورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/08
منبع -
مقدمه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برصورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/08
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست