اساسنامه صندوق و تغییرات آن از لینک های زیر قابل دریافت است.


اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/02/06 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/05/23 اصلاح مواد 14،15و 16 اساسنامه تغییرات اساس نامه