صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ تاییدیه مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۱۲(اساسنامه) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ تاییدیه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸(اساسنامه) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ تغییر حسابرس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تغییر آدرس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ تغییر متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ اصلاح مواد ۱۴،۱۵و ۱۶ اساسنامه تغییرات اساس نامه