امیدنامه صندوق و تغییرات آن از لینک های زیر قابل دریافت است.


امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/02/06 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/12/14 تائیدیه مجمع امیدنامه صندوق مورخ 06 بهمن 1397 تغییرات امیدنامه
1396/09/12 مجمع تغییر کارمزد متولی جدید تغییرات امیدنامه
1396/05/23 تغییرات امیدنامه (بند4) تغییرات امیدنامه