صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۶۱۵,۰۶۳,۷۲۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
هیات مدیره صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۴۰۶,۱۵۱ ۴۰۶,۱۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۱۵,۰۶۳,۷۲۵
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۴۰۶,۲۸۵ ۴۰۶,۲۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۲۸,۴۸۲,۹۲۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۴۰۶,۴۱۹ ۴۰۶,۴۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۴۱,۹۰۲,۳۲۲
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۴۰۶,۵۵۳ ۴۰۶,۵۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۵۵,۳۲۱,۹۳۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۴۰۶,۶۸۷ ۴۰۶,۶۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۶۸,۷۴۲,۱۰۱
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۴۰۶,۸۲۲ ۴۰۶,۸۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۸۲,۱۶۲,۲۹۴
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۴۰۶,۹۴۸ ۴۰۶,۹۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۹۴,۸۳۹,۵۹۶
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۴۰۷,۰۱۹ ۴۰۷,۰۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۰۱,۹۴۷,۵۹۰
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۴۰۷,۱۵۴ ۴۰۷,۱۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۱۵,۳۶۸,۱۱۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۴۰۷,۲۸۸ ۴۰۷,۲۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۲۸,۷۸۸,۸۵۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۴۰۷,۴۲۲ ۴۰۷,۴۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۴۲,۲۰۹,۷۹۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۴۰۷,۵۵۶ ۴۰۷,۵۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۵۵,۶۳۱,۳۰۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۴۰۷,۶۹۱ ۴۰۷,۶۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۶۹,۰۵۲,۸۴۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۴۰۷,۸۲۴ ۴۰۷,۸۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۸۲,۴۱۹,۱۲۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۴۰۴,۲۶۱ ۴۰۴,۲۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۲۶,۱۰۶,۹۵۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۴۰۴,۳۹۵ ۴۰۴,۳۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۳۹,۵۲۳,۲۴۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۴۰۴,۵۲۹ ۴۰۴,۵۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۵۲,۹۳۹,۷۵۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۴۰۴,۶۶۴ ۴۰۴,۶۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۶۶,۳۵۶,۴۵۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۴۰۴,۷۹۸ ۴۰۴,۷۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۷۹,۷۷۳,۷۴۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۴۰۴,۹۳۲ ۴۰۴,۹۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۹۳,۱۹۱,۰۴۶