صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۳۱۱,۷۶۷,۶۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۴۰۳,۱۱۸ ۴۰۳,۱۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۱۱,۷۶۷,۶۳۰
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۴۰۳,۲۵۱ ۴۰۳,۲۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۲۵,۰۹۱,۲۶۵
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۴۰۳,۳۸۵ ۴۰۳,۳۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۳۸,۴۵۸,۵۲۷
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۴۰۳,۵۱۸ ۴۰۳,۵۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۵۱,۸۲۵,۹۹۴
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۴۰۳,۶۶۲ ۴۰۳,۶۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۶۶,۱۷۹,۵۲۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۴۰۳,۷۹۶ ۴۰۳,۷۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۷۹,۶۳۷,۴۰۱
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۴۰۳,۹۳۱ ۴۰۳,۹۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۹۳,۰۹۵,۰۹۱
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۴۰۴,۰۶۶ ۴۰۴,۰۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۰۶,۵۵۳,۱۷۱
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۴۰۴,۲۰۰ ۴۰۴,۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۲۰,۰۱۱,۲۷۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۴۰۴,۳۳۵ ۴۰۴,۳۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۳۳,۴۶۹,۵۸۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۴۰۴,۴۶۹ ۴۰۴,۴۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۴۶,۹۲۷,۲۷۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۴۰۴,۶۰۴ ۴۰۴,۶۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۶۰,۳۸۶,۳۶۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۴۰۴,۷۳۸ ۴۰۴,۷۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۷۳,۸۴۵,۴۷۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۴۰۴,۸۷۳ ۴۰۴,۸۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۸۷,۳۰۴,۶۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۴۰۵,۰۰۸ ۴۰۵,۰۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰,۷۶۳,۹۵۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۴۰۵,۱۴۲ ۴۰۵,۱۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۱۴,۲۲۳,۵۰۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۴۰۵,۲۷۷ ۴۰۵,۲۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۲۷,۶۸۳,۲۵۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۴۰۵,۴۱۱ ۴۰۵,۴۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۴۱,۱۴۳,۲۱۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۴۰۵,۵۴۶ ۴۰۵,۵۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۵۴,۶۰۳,۹۳۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۴۰۵,۶۸۱ ۴۰۵,۶۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۶۸,۰۶۴,۶۷۸