صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۸۹۳,۷۶۷,۱۶۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۴۱۸,۹۳۸ ۴۱۸,۹۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۹۳,۷۶۷,۱۶۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۴۱۹,۰۵۷ ۴۱۹,۰۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۰۵,۷۲۴,۹۳۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۴۱۹,۱۷۷ ۴۱۹,۱۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۱۷,۶۸۲,۷۲۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۴۱۹,۲۹۶ ۴۱۹,۲۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۲۹,۶۴۱,۰۳۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۴۱۹,۴۱۶ ۴۱۹,۴۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۴۱,۵۹۹,۳۵۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۴۱۹,۵۳۶ ۴۱۹,۵۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۵۳,۵۵۷,۶۹۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۴۱۹,۶۵۵ ۴۱۹,۶۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۶۵,۵۱۶,۲۲۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۴۱۹,۵۹۹ ۴۱۹,۵۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۵۹,۸۷۹,۰۳۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۴۱۹,۷۱۸ ۴۱۹,۷۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۷۱,۸۳۷,۶۵۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۴۰۷,۸۳۸ ۴۰۷,۸۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۸۳,۷۷۸,۰۹۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۴۰۷,۹۵۷ ۴۰۷,۹۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۹۵,۷۱۹,۰۴۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۴۰۸,۰۷۷ ۴۰۸,۰۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۰۷,۶۶۰,۰۱۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۴۰۸,۱۹۶ ۴۰۸,۱۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۱۹,۶۰۰,۹۹۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۴۰۸,۳۱۵ ۴۰۸,۳۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۳۱,۵۴۲,۱۶۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۴۰۸,۴۳۵ ۴۰۸,۴۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۴۳,۴۸۳,۵۲۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۴۰۸,۵۶۴ ۴۰۸,۵۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۵۶,۴۰۰,۸۳۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۴۰۸,۶۹۳ ۴۰۸,۶۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۶۹,۳۱۸,۳۴۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۴۰۸,۸۲۲ ۴۰۸,۸۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۸۲,۲۳۵,۷۲۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۴۰۸,۹۵۲ ۴۰۸,۹۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۹۵,۱۵۳,۸۰۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۴۰۹,۰۸۱ ۴۰۹,۰۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۹۰۸,۰۷۱,۹۰۶