صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۴۹۷,۶۸۹,۱۴۴
اطلاعات صندوق
هیات مدیره صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، شرکت مدیریت پندار فناور ایده گستر، شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین گلرنگ، شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوست، علی اسلامی بیدکلی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۴۰۴,۹۷۷ ۴۰۴,۹۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۹۷,۶۸۹,۱۴۴
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۴۰۵,۱۱۰ ۴۰۵,۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۱۱,۰۲۹,۷۷۴
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۴۰۵,۲۴۴ ۴۰۵,۲۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۲۴,۳۷۰,۴۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۴۰۵,۳۷۷ ۴۰۵,۳۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۳۷,۷۱۱,۰۹۸
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۴۰۵,۵۱۱ ۴۰۵,۵۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۵۱,۰۵۲,۱۵۹
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۴۰۵,۶۴۴ ۴۰۵,۶۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۶۴,۳۹۳,۲۴۲
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۴۰۵,۷۷۷ ۴۰۵,۷۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۷۷,۷۳۴,۵۲۹
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۴۰۵,۶۳۷ ۴۰۵,۶۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۶۳,۶۷۸,۳۴۱
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۴۰۵,۷۷۰ ۴۰۵,۷۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۷۷,۰۱۹,۹۸۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۴۰۵,۹۰۴ ۴۰۵,۹۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۹۰,۳۶۱,۶۴۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۴۰۶,۰۳۷ ۴۰۶,۰۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۰۳,۷۰۳,۳۳۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۴۰۶,۱۷۰ ۴۰۶,۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۱۷,۰۴۵,۲۲۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۴۰۶,۳۰۴ ۴۰۶,۳۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۳۰,۳۸۷,۵۰۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۴۰۶,۴۳۷ ۴۰۶,۴۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۴۳,۷۲۹,۸۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴۰۶,۵۷۱ ۴۰۶,۵۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۵۷,۰۷۱,۴۳۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۴۰۶,۷۰۴ ۴۰۶,۷۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۷۰,۴۱۴,۵۰۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۴۰۶,۸۳۸ ۴۰۶,۸۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۸۳,۷۵۷,۶۰۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۴۰۶,۹۷۱ ۴۰۶,۹۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۹۷,۱۰۰,۷۲۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۴۰۷,۱۰۴ ۴۰۷,۱۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۱۰,۴۴۴,۰۴۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۴۰۷,۲۳۸ ۴۰۷,۲۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۲۳,۷۸۷,۵۷۴