صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۵۱۴,۲۹۴,۴۵۹
اطلاعات صندوق
هیات مدیره صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، شرکت مدیریت پندار فناور ایده گستر، شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین گلرنگ، شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوست، علی اسلامی بیدکلی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۴۰۵,۱۴۳ ۴۰۵,۱۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۱۴,۲۹۴,۴۵۹
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۴۰۵,۲۷۷ ۴۰۵,۲۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۲۷,۶۵۶,۰۶۹
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۴۰۵,۴۱۰ ۴۰۵,۴۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۴۱,۰۱۷,۷۰۱
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۴۰۵,۵۴۴ ۴۰۵,۵۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۵۴,۳۷۹,۳۵۵
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۴۰۵,۶۷۷ ۴۰۵,۶۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۶۷,۷۴۱,۲۱۴
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۴۰۵,۸۱۱ ۴۰۵,۸۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۸۱,۱۰۳,۲۷۹
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۴۰۵,۹۴۵ ۴۰۵,۹۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۹۴,۴۶۵,۵۴۹
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۴۰۶,۰۷۸ ۴۰۶,۰۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۰۷,۸۲۸,۰۲۴
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۴۰۶,۲۱۲ ۴۰۶,۲۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۲۱,۱۹۱,۰۶۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴۰۶,۳۴۶ ۴۰۶,۳۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۳۴,۵۵۴,۱۳۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۴۰۶,۴۷۹ ۴۰۶,۴۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۴۷,۹۱۷,۲۲۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۴۰۶,۶۱۳ ۴۰۶,۶۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۶۱,۲۸۰,۰۰۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۴۰۶,۷۴۶ ۴۰۶,۷۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۷۴,۶۴۳,۶۸۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۴۰۶,۸۸۰ ۴۰۶,۸۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۸۸,۰۰۷,۳۸۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۴۰۷,۰۱۴ ۴۰۷,۰۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۰۱,۳۷۱,۲۹۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۴۰۷,۱۴۷ ۴۰۷,۱۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۱۴,۷۱۵,۰۵۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴۰۷,۲۸۱ ۴۰۷,۲۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۲۸,۰۵۸,۸۲۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۴۰۷,۴۱۴ ۴۰۷,۴۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۴۱,۴۰۲,۶۲۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۴۰۷,۵۴۷ ۴۰۷,۵۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۵۴,۷۴۶,۶۲۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۴۰۷,۶۸۱ ۴۰۷,۶۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۶۸,۰۹۰,۸۳۷