صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۶۰۸,۴۴۷,۲۲۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۴۰۶,۰۸۴ ۴۰۶,۰۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۰۸,۴۴۷,۲۲۲
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۴۰۶,۲۱۹ ۴۰۶,۲۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۲۱,۸۵۲,۲۴۱
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۴۰۳,۴۱۵ ۴۰۳,۴۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۴۱,۴۹۸,۲۵۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۴۰۳,۵۵۰ ۴۰۳,۵۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۵۴,۹۵۵,۷۳۱
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۴۰۳,۶۸۴ ۴۰۳,۶۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۶۸,۴۱۳,۲۲۶
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۴۰۳,۸۱۹ ۴۰۳,۸۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۸۱,۸۷۰,۷۴۳
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۴۰۳,۹۵۳ ۴۰۳,۹۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۹۵,۳۲۸,۴۶۶
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۴۰۴,۰۸۸ ۴۰۴,۰۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۰۸,۷۸۶,۳۹۷
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۴۰۴,۲۲۲ ۴۰۴,۲۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۲۲,۲۴۴,۵۳۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۴۰۴,۲۵۰ ۴۰۴,۲۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۲۵,۰۰۲,۰۱۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۴۰۴,۳۸۵ ۴۰۴,۳۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۳۸,۴۶۰,۷۷۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۴۰۴,۵۱۹ ۴۰۴,۵۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۵۱,۹۱۹,۵۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۴۰۴,۶۵۴ ۴۰۴,۶۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۶۵,۳۷۸,۳۴۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۴۱۳,۶۲۴ ۴۱۳,۶۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۳۶۲,۳۸۷,۳۵۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴۱۳,۷۵۹ ۴۱۳,۷۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۳۷۵,۸۶۰,۱۱۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴۱۳,۸۹۳ ۴۱۳,۸۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۳۸۹,۳۳۳,۰۹۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۴۱۴,۰۲۸ ۴۱۴,۰۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۰۲,۸۰۶,۲۷۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۴۱۴,۱۶۳ ۴۱۴,۱۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۱۶,۲۸۰,۰۲۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۴۱۴,۲۹۸ ۴۱۴,۲۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۲۹,۷۵۲,۹۲۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۴۱۴,۴۳۲ ۴۱۴,۴۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۴۳,۲۲۶,۷۲۴