صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۲۳۰,۶۶۹,۹۲۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۴۰۲,۳۰۷ ۴۰۲,۳۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۳۰,۶۶۹,۹۲۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۴۰۲,۴۳۶ ۴۰۲,۴۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۴۳,۵۷۹,۳۶۴
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۴۰۲,۵۶۵ ۴۰۲,۵۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۵۶,۴۸۹,۳۵۵
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۴۰۲,۶۹۴ ۴۰۲,۶۹۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۶۹,۳۹۹,۳۶۸
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۴۰۲,۸۲۳ ۴۰۲,۸۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۸۲,۳۰۹,۴۰۲
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۴۰۰,۳۹۷ ۴۰۰,۳۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۳۹,۶۵۱,۶۲۹
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۴۰۰,۲۰۰ ۴۰۰,۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۲۰,۰۰۰,۱۲۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۴۰۰,۳۲۹ ۴۰۰,۳۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۳۲,۹۰۷,۰۳۵
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۴۰۰,۴۵۸ ۴۰۰,۴۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۴۵,۸۱۳,۹۷۱
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۴۰۰,۵۸۷ ۴۰۰,۵۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۵۸,۷۲۰,۹۲۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۴۰۰,۷۱۶ ۴۰۰,۷۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۷۱,۶۲۷,۹۰۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۴۰۰,۸۴۵ ۴۰۰,۸۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۸۴,۵۳۶,۱۴۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴۰۱,۰۳۴ ۴۰۱,۰۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۰۳,۴۱۶,۴۶۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۴۰۱,۲۲۳ ۴۰۱,۲۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۲۲,۲۹۷,۰۷۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۴۰۱,۴۱۲ ۴۰۱,۴۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۴۱,۱۷۷,۹۷۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۴۰۱,۶۰۱ ۴۰۱,۶۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۶۰,۰۵۹,۱۷۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۴۰۱,۷۸۹ ۴۰۱,۷۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۷۸,۹۴۱,۱۶۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۴۰۱,۹۷۸ ۴۰۱,۹۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۹۷,۸۲۳,۱۹۷
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۴۰۲,۱۶۷ ۴۰۲,۱۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۱۶,۷۰۵,۲۵۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۴۰۲,۳۵۶ ۴۰۲,۳۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۳۵,۵۸۷,۶۰۷