صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۵۴۷,۰۴۳,۷۵۴
اطلاعات صندوق
هیات مدیره صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، شرکت مدیریت پندار فناور ایده گستر، شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین گلرنگ، شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوست، علی اسلامی بیدکلی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۴۰۵,۴۷۰ ۴۰۵,۴۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۴۷,۰۴۳,۷۵۴
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۴۰۵,۶۰۴ ۴۰۵,۶۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۶۰,۴۳۱,۰۲۵
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۴۰۵,۷۳۸ ۴۰۵,۷۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۷۳,۸۱۸,۳۱۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۴۰۵,۸۷۲ ۴۰۵,۸۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۸۷,۲۰۵,۶۳۳
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۴۰۶,۰۰۶ ۴۰۶,۰۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰,۵۹۳,۱۵۴
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۴۰۶,۱۴۰ ۴۰۶,۱۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۱۳,۹۸۰,۸۸۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۴۰۶,۲۷۴ ۴۰۶,۲۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۲۷,۳۶۸,۸۱۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۴۰۶,۴۰۸ ۴۰۶,۴۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۴۰,۷۵۶,۹۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۴۰۶,۵۴۱ ۴۰۶,۵۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۵۴,۱۴۴,۷۶۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۴۰۶,۶۷۵ ۴۰۶,۶۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۶۷,۵۰۸,۳۴۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۴۰۶,۸۰۹ ۴۰۶,۸۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۸۰,۸۷۱,۹۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۴۰۶,۹۴۲ ۴۰۶,۹۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۹۴,۲۳۵,۷۳۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۴۰۷,۰۷۶ ۴۰۷,۰۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۰۷,۵۹۹,۷۳۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۴۰۷,۲۱۰ ۴۰۷,۲۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۲۰,۹۶۳,۹۴۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۴۰۷,۳۴۳ ۴۰۷,۳۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۳۴,۳۲۸,۳۶۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۴۰۷,۴۷۷ ۴۰۷,۴۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۴۷,۶۹۳,۳۴۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۴۰۷,۶۱۱ ۴۰۷,۶۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۶۱,۰۵۸,۳۵۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۴۰۷,۷۴۴ ۴۰۷,۷۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۷۴,۴۲۳,۳۸۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۴۰۷,۸۷۸ ۴۰۷,۸۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۸۷,۷۸۸,۶۲۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۴۰۷,۹۹۸ ۴۰۷,۹۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۹۹,۷۸۴,۱۷۶