صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۵۷۳,۶۹۸,۴۶۹
اطلاعات صندوق
هیات مدیره صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، شرکت مدیریت پندار فناور ایده گستر، شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین گلرنگ، شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوست، علی اسلامی بیدکلی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۴۰۵,۷۳۷ ۴۰۵,۷۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۷۳,۶۹۸,۴۶۹
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۴۰۵,۸۷۱ ۴۰۵,۸۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۸۷,۱۱۷,۲۱۷
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۴۰۶,۰۰۵ ۴۰۶,۰۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰,۵۳۵,۹۸۷
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۴۰۶,۱۴۰ ۴۰۶,۱۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۱۳,۹۵۴,۹۶۳
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴۰۶,۱۹۵ ۴۰۶,۱۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۱۹,۵۰۵,۲۳۱
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۴۰۶,۳۲۹ ۴۰۶,۳۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۳۲,۸۹۲,۳۷۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۴۰۶,۴۶۳ ۴۰۶,۴۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۴۶,۲۸۰,۶۰۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۴۰۶,۵۹۷ ۴۰۶,۵۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۵۹,۶۶۹,۵۷۷
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۴۰۶,۷۳۱ ۴۰۶,۷۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۷۳,۰۵۸,۵۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۴۰۶,۸۶۴ ۴۰۶,۸۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۸۶,۴۴۷,۵۹۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴۰۶,۹۹۸ ۴۰۶,۹۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۶۹۹,۸۳۶,۶۴۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴۰۷,۱۳۲ ۴۰۷,۱۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۱۳,۲۲۵,۸۸۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۴۰۷,۲۶۶ ۴۰۷,۲۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۲۶,۶۱۵,۳۴۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۴۰۷,۴۰۰ ۴۰۷,۴۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۴۰,۰۰۵,۰۰۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۴۰۷,۵۳۴ ۴۰۷,۵۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۵۳,۳۹۵,۲۳۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۴۰۷,۶۶۸ ۴۰۷,۶۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۶۶,۷۸۵,۴۸۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۴۰۷,۸۰۲ ۴۰۷,۸۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۸۰,۱۷۵,۷۶۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۴۰۷,۹۳۶ ۴۰۷,۹۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۹۳,۵۶۶,۴۲۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۴۰۸,۰۶۹ ۴۰۸,۰۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۰۶,۹۰۲,۳۰۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۴۰۴,۴۰۰ ۴۰۴,۴۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۳۹,۹۵۴,۸۱۴